Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


O czasopiśmie

Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego jest czasopismem ukazującym się od 2006 roku, początkowo jako rocznik, obecnie jako półrocznik. Od 2008 roku był włączony do Wykazu Czasopism Punktowanych MNiSW, obecnie znajduje się w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW (z punktacją 20 pkt.) oraz jest beneficjentem programu Wsparcia Czasopism Naukowych.

Koncepcja wydawania cyklicznego periodyku poświęconego rozmaitym aspektom bezpieczeństwa (począwszy od bezpieczeństwa militarnego, poprzez bezpieczeństwo polityczne, ekonomiczne, a na bezpieczeństwie obywateli w miejscu zamieszkania kończąc), wynika z przeświadczenia, że problematykę tę należy uczynić przedmiotem szerokiej debaty, czyli niejako uspołecznić. W naszym kraju panuje bowiem nadal, wyniesione z poprzedniego systemu przeświadczenie, że bezpieczeństwo jest wyłącznie domeną działalności struktur państwa, zwłaszcza zaś formacji i służb umundurowanych. Sytuacja taka, paradoksalnie, wygodna jest zarówno dla państwa, jak i dla obywateli. Służby porządku publicznego nie są bowiem zobligowane do otwarcia na społeczną aktywność, zaś obywatele całość odpowiedzialności za swe bezpieczeństwo scedować mogą na państwo.

Czasopismo jest jedną z pierwszych, na polskim gruncie, inicjatyw ukierunkowaną na odmitologizowanie tytułowych zagadnień. Na jego łamach wypowiada się szerokie grono autorów zarówno z Polski, jak i z zagranicy, od osób posiadających ugruntowaną pozycję naukową po debiutantów. Nie uciekamy od problemów dyskusyjnych i kontrowersyjnych. Podejmujemy zagadnienia ważne dla naszego kraju w chwili obecnej, prezentujemy doświadczenia innych państwa, budujemy prognozy na przyszłość.

W każdym numerze ukazują się opracowania naukowe, recenzje, omówienia i komunikaty. Szczególna opieką Rady i Redaktora Naczelnego otoczony jest dział Debiuty Naukowe. Ukazują się w nim wartościowe publikacje studentów i słuchaczy studiów doktoranckich.

Autorami tekstów są badacze polscy i zagraniczni z różnych ośrodków akademickich. Preferowane są teksty w językach kongresowych. Autorzy proszeni są o zapoznanie się z wytycznymi dla autorów tekstów. Czasopismo korzysta ze wsparcia redaktorów językowych w zakresie korekty tekstów w języku angielskim.

Kolegium redakcyjne pragnie zagwarantować wysoki poziom merytoryczny publikacji. Wszystkie artykuły, po wstępnej weryfikacji formalnej, przechodzą przez etap recenzji. Teksty są wysyłane do współpracujących z redakcją czasopisma recenzentów zewnętrznych. Warunkiem publikacji jest pozytywna ocena recenzentów i zgoda kolegium redakcyjnego na umieszczenie tekstu w kolejnym numerze Rocznika. Czasopismo wprowadziło procedurę mającą wyeliminować praktyki „ghost autorship” i „guest autorship”.

Deklaracja o wersji pierwotnej

Wydawca Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego (ISNN 1896-8848) informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest od 2012 r. wydanie elektroniczne. Do 2011 r. wersją podstawową było wydanie papierowe.

Zapraszamy do publikowania wartościowych artykułów, recenzji, komunikatów naukowych i informacji. Teksty prosimy kierować w wersji elektronicznej na adres redakcji.

Indeksowanie

Jest indeksowane w bazie referencyjnej BazHum. Streszczenia opublikowanych prac są dostępne w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Otwarty dostęp

Czasopismo wydawane jest w otwartym modelu (ang. open access), co oznacza, że dostęp do pełnych tekstów jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych nieodpłatnie, bez konieczności logowania się na stronie. Osoby korzystające z czasopisma mogą pobierać publikacje, kopiować je, drukować i przeszukiwać, a także zamieszczać na swoich stronach odnośniki (linki) do pełnych tekstów publikacji czasopisma. Mogą korzystać także w inny sposób z tekstów, o ile nie przekraczają zasad licencji, na których są one opublikowane.

Autorzy zgłaszający tekst do opublikowania w czasopiśmie nie zrzekają się autorskich praw majątkowych do swoich tekstów. Opublikowane teksty dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

 

ISSN 1896-8848    ISSN (online) 2450-3436