Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


okładka Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego

O czasopiśmie

Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego to periodyk Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Koncepcja wydawania cyklicznego periodyku poświęconego rozmaitym aspektom bezpieczeństwa (począwszy od bezpieczeństwa militarnego, poprzez bezpieczeństwo polityczne, ekonomiczne, a na bezpieczeństwie obywateli w miejscu zamieszkania kończąc), wynika z przeświadczenia, że problematykę tę należy uczynić przedmiotem szerokiej debaty, czyli niejako uspołecznić.

W naszym kraju panuje bowiem nadal, wyniesione z poprzedniego systemu przeświadczenie, że bezpieczeństwo jest wyłącznie domeną działalności struktur państwa, zwłaszcza zaś formacji i służb umundurowanych. Sytuacja taka, paradoksalnie, wygodna jest zarówno dla państwa, jak i dla obywateli. Służby porządku publicznego nie są bowiem zobligowane do otwarcia na społeczną aktywność, zaś obywatele całość odpowiedzialności za swe bezpieczeństwo scedować mogą na państwo.

Tymczasem stan taki nie może dalej trwać. Z większością współczesnych zagrożeń, takich jak zorganizowana przestępczość, często o transgranicznym charakterze, handel narkotykami czy zwłaszcza terroryzm, służby porządku publicznego nie są w stanie się uporać bez uzyskania wsparcia obywateli zainteresowanych spokojem na swojej ulicy, porządkiem w dzielnicy i mieście, czy wreszcie bezpieczeństwem państwa. Aby jednak postawy takie wykształciły się, potrzebna jest szeroka dyskusja, wymiana poglądów, opinii, niekiedy nawet zażarte polemiki i otwarte spory. Funkcje otwartej trybuny spełniać ma właśnie Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego.

Czasopismo jest jedną z pierwszych, na polskim gruncie, inicjatyw ukierunkowaną na odmitologizowanie tytułowych zagadnień. Na jego łamach wypowiada się szerokie grono autorów zarówno z Polski, jak i z zagranicy, od osób posiadających ugruntowaną pozycję naukową po debiutantów. Nie uciekamy od problemów dyskusyjnych i kontrowersyjnych. Podejmujemy zagadnienia ważne dla naszego kraju w chwili obecnej, prezentujemy doświadczenia innych państwa, budujemy prognozy na przyszłość. Mamy nadzieję, że Rocznik na trwałe wpisze się w mapę wydawnictw poświęconych tej ważnej problematyce.

Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego jest czasopismem otwartym na wszystkie środowiska akademickie zajmujące się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa międzynarodowego. Publikacja ma na celu szeroką dyskusję, w jakiej uczestniczą przedstawiciele nauk humanistycznych, ekonomicznych i technicznych. Problematyka bezpieczeństwa wymaga bowiem otwartego, interdyscyplinarnego podejścia, w którym każda dziedzina wiedzy może okazać swoją przydatność.

Deklaracja o wersji pierwotnej

Wydawca Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego (ISNN 1896-8848) informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest od 2012 r. wydanie elektroniczne. Do 2011 r. wersją podstawową było wydanie papierowe.

Zapraszamy do publikowania wartościowych artykułów, recenzji, komunikatów naukowych i informacji. Teksty prosimy kierować w wersji elektronicznej na adres redakcji.

Indeksowanie

Czasopismo znajduje się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część B wykazu - 6 punktów). Jest indeksowane w bazie referencyjnej BazHum.

Streszczenia opublikowanych prac są dostępne w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Otwarty dostęp

Czasopismo wydawane jest w otwartym modelu (ang. open access), co oznacza, że dostęp do pełnych tekstów jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych nieodpłatnie, bez konieczności logowania się na stronie. Osoby korzystające z czasopisma mogą pobierać publikacje, kopiować je, drukować i przeszukiwać, a także zamieszczać na swoich stronach odnośniki (linki) do pełnych tekstów publikacji czasopisma. Mogą korzystać także w inny sposób z tekstów, o ile nie przekraczają zasad licencji, na których są one opublikowane.

Autorzy zgłaszający tekst do opublikowania w czasopiśmie nie zrzekają się autorskich praw majątkowych do swoich tekstów. Opublikowane teksty dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

ISSN 1896-8848    ISSN (online) 2450-3436