Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


Informacje dla autorów

 1. Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty oryginalne, które nie były wcześniej opublikowane oraz które nie zostały wysłane do redakcji innego czasopisma. Artykuły podlegają dwuetapowemu procesowi recenzowania z zachowaniem anonimowości po stronie autora oraz recenzenta (recenzent nie zna tożsamości autora, a autor tożsamości recenzenta).
 2. Warunkiem opublikowania artykułu jest jego pozytywna recenzja.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanych pracach zmian edytorskich.
 4. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia w tekście (w podziękowaniach lub w formie przypisu dolnego) informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy). Główną odpowiedzialność za podanie tych informacji ponosi autor zgłaszający artykuł. „Ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane.
 5. Po zakwalifikowaniu tekstu do opublikowania autor udziela Dolnośląskiej Szkoły Wyższej licencji niewyłącznej (pobierz tekst licencji).
 6. Pełne teksty udostępniane są na stronie internetowej czasopisma (open access), na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.
 7. Autor zgłaszający teksty do opublikowania nie ponosi żadnych opłat ani za zgłoszenie, ani za proces wydawniczy.

Ogólne wytyczne

 • Artykuł należy przygotować korzystając z szablonu zamieszczonego poniżej, zapisać w formacie DOCX (pobierz szablon DOCX) lub DOC (pobierz szablon DOC).
 • Przesłany dokument powinien zawierać: imię i nazwisko autora/autorów wraz z afiliacją, adres e-mail (do zamieszczenia na stronie przy publikacji), tytuł, abstrakt (maksymalnie 120 słów), 4-6 słów kluczowych. Artykuły w języku polskim powinny zawierać powyższe informacje również w języku angielskim.
 • Zasady formatowania: Times New Roman 12; interlinia 1,5; marginesy standardowe (2,5 cm ze wszystkich stron); tekst zawarty w jednej kolumnie; wszelkie tabele muszą mieścić się w obszarze strony tekstu (orientacja pionowa lub pozioma); nie należy używać funkcji dzielenia wyrazów.
 • Rysunki, ilustracje, zdjęcia, mapy i inne materiały graficzne należy przesłać osobno w formacie JPG, TIFF, GIF, CDR, PSD. Rozmiary grafiki nie powinny być mniejsze aniżeli 300 x 500 pikseli (lub 300 dpi). Wymagane jest oznaczenie tych materiałów w tekście wraz z numeracją (np. Rysunek 1) i podaniem źródła. W przypadku, gdy autor wykorzystuje cudze materiały graficzne zobligowany jest do przesłania pozwolenia od ich autorów.
 • Artykuły przyjmowane są do działów: Artykuły, Debiuty naukowe, Polemiki oraz Noty. Objętość artykułów powinna wynosić do 20 stron. Recenzje i omówienia oraz teksty w Kronice naukowej nie powinny przekraczać 5 stron.
 • Prosimy o przesłanie pełnych danych do kontaktu z redakcją: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu.
 • Artykuły muszą być anonimowe dla recenzentów, dlatego należy zadbać o to, aby wszystkie informacje identyfikujące autorów artykułu w tekście, odsyłaczach, przypisach i bibliografii były usunięte.

Wszelkie odwołania do literatury (odsyłacze) oraz bibliografię należy formatować wg stylu APA 6 (http://www.apastyle.org).

Odsyłacze w tekście

 • W odsyłaczu należy umieścić nazwisko autora, rok publikacji, ewentualnie zakres stron, np.: (Mickiewicz, 2007, s. 5).
 • Przy trzech do pięciu autorów należy umieścić wszystkie nazwiska przy pierwszym odsyłaczu do publikacji, przy kolejnych podając jedynie nazwisko pierwszego autora, np.: (Ładysz, Mickiewicz i Sokołowski, 2013), (Ładysz et al., 2013).
 • Przy sześciu i więcej autorach należy podać tylko nazwisko pierwszego, np.: (Mickiewicz et al., 2007).
 • W odsyłaczu do publikacji stworzonej przez ciało zbiorowe (np. organizację) należy za pierwszym razem podać pełną nazwę, jej skróconą formę i rok, np.: (Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych [PTNP], 2012), w kolejnych odsyłaczach należy ograniczyć się do podania skrótu, np.: (PTNP, 2012).
 • W odsyłaczu dla prac anonimowej należy zamieścić tytuł i rok, np.: („Raport z badań”, 2012).
 • Jeśli w tekście pojawiają się nazwiska autorów lub tytuł dzieła anonimowego, w odsyłaczu należy zamieścić jedynie rok, np.: proponuje Mickiewicz (2007).
 • Jeśli w tekście pojawia się nazwa ciała zbiorowego, w pierwszym odsyłaczu należy podać skrót i rok, np.: stworzone przez Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (PTNP, 2012), w dalszej części należy stosować skrót nazwy, a w odsyłaczu podawać jedynie rok, np.: w raporcie PTNP (2012).
 • W przypadku, gdy nazwa nie posiada skrótu w odsyłaczu należy podać rok, np.: Kolegium Nauczycielskie (2011).

Opis bibliograficzny

Książka

Wymyślony, D. (b.d.). Przykładowy tytuł książki bez daty wydania. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.

Kubiak, K., Makowski, A. i Mickiewicz, P. (2005). Polska wobec zagrożenia terroryzmem morskim. Warszawa: Wydawnictwo TRIO.

Kubiak, K. i Mickiewicz, P. (Red.). (2009). Bezpieczeństwo w szkole: przewodnik dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo TRIO.

Winiarski, B. (2006). Polityka gospodarcza (3 wyd.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rozdział/artykuł w książce

Mickiewicz, P. (2010). Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej w unijnej polityce wobec Azji Środkowej. W: P. Mickiewicz i P. Sokołowska (Red.), Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej (s. 46-59). Toruń : Adam Marszałek.

Potoczna, I. (2006). Podstawowe pojęcia z zakresu geografii politycznej. W: S. Korenik (Red.), Wprowadzenie do geografii politycznej i gospodarczej (2 wyd., s. 175-181). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Artykuł w czasopiśmie

Mickiewicz, P. (2009). Westerplatte: fakty, mity, legenda. Przegląd Morski, 6(24), 57-62.

Mickiewicz, P. (2010). Terroryzm morski i piractwo wybranym przykładzie: analiza zjawiska i formy przeciwdziałania na wybranym przykładzie. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2, 43-52.

Pawlak, A. (2012). Granice edukacji. Elektroniczna Edukacja, 7(2), 45-50. doi: xx.xxxxxx

Kowalski, R. (2008). Narzędzia w e-learningu. Roczniki o Edukacji, 3, 34-38. Pobrano 19 czerwca 2012, z: http://www.adres.artykulu.pl

Co nowego w e-learningu akademickim. (sierpień 2005). Newsletter o E-learningu. Pobrano 19 czerwca 2012, z: http://www.adres.artykulu.pl

Internet

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (b.d.). Pobrano 19 czerwca 2012, z: www.twp.edu.pl

Massachusetts Institute of Technology (Producent). (wiosna 2011). Introduction to Psychology [Film]. Pobrano 1 czerwca 2012, z: http://www.adres.filmu.pl

Kowalski, B. (Producent). (2012). E-learning w wersji audio [Audiocast]. Pobrano 1 czerwca 2012, z: www.adres.audiocastu.pl