Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


2014, vol. 8, nr 2

Piotr Mickiewicz
Wstęp

Artykuły

Beata Filipiak
Bezpieczeństwo finansowe transakcji dłużnych – wyniki badań empirycznych

Iwona Ładysz
Znaczenie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów w Polsce w latach 2006-2012

Piotr Daniluk
Współczesne wymiary konfrontacji informacyjnej

Jerzy Będźmirowski
Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa morskiego Polski w okresie międzywojennym. Próba usystematyzowania

Piotr Mickiewicz
Bezpieczeństwo morskie a programy rozwojowe państwa polskiego do 2030 roku

Dorota Kaźmierczak-Pec
Bezpieczeństwo w rzeczywistości ponowoczesnej

Jarosław Gryz
Państwo w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego

Marek Kulisz
Prawo obronne RP – próba interpretacji

Tadeusz Józef Kęsoń
Stan wojny a stan wojenny – zagadnienia formalno-prawne

Tadeusz Józef Kęsoń
Stan wyjątkowy, stan wojenny i stan wojny w konstytucjach i aktach prawnych Rzeczypospolitej Polskiej

Marian Żuber
Infrastruktura krytyczna państwa jako obszar potencjalnego oddziaływania terrorystycznego

Tomasz Pawłuszko
Bezpieczeństwo międzynarodowe w badaniach polskich think tanks

Matej Cota
Cultural differences in war-making: Why do different cultures fight wars differently?

Jerzy Będźmirowski
Wizje budowy bezpieczeństwa na kontynencie europejskim w lat 50. XX wieku zawarte w propozycjach rozbrojeniowych oraz w tzw. Planach Adama Rapackiego, Selwyna Lloyda i Cabota Lodge’a

Debiuty naukowe

Sylwia Książek
Rola jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu i utrzymaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym

Karina Sikora
Działania Portu Lotniczego S.A. w zakresie minimalizacji wpływu hałasu na otoczenie

Recenzje i omówienia

Jerzy Dereń
Recenzja publikacji: Jarosław Gryz (Red.). (2013). Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Polski. Warszawa: Wydawnictwo PWN

Marian Kozub
Recenzja publikacji: Jarosław Gryz (2013). Bezpieczeństwo państwa. Władza– Polityka–Strategia. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej

Iwona Ładysz
Recenzja publikacji: Erhard Cziomer (2013). Rola Niemiec w kryzysie strefy euro po 2009 roku. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM

Bogdan Koszel
Recenzja publikacji: Sebastian Wojciechowski, Anna Potyrała. (Red.). (2014). Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania i zagrożenia. Wydawnictwo Difin

Artur Wejkszner
Recenzja publikacji: Sebastian Wojciechowski (2013). The Hybridity of Terrorism. Wydawnictwo Logos, Berlin

Kronika naukowa

Krzysztof Kubiak
Przemysł i armia w jednym idą zaprzęgu Marianny

Patryk Jędrowiak, Krzysztof Grządzielski
Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeństwem

 

Licencja Creative Commons

Opublikowane teksty dostępne są licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

ISSN 1896-8848