Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


O czasopiśmie

Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego jest czasopismem ukazującym się od 2006 roku, początkowo jako rocznik, obecnie jako półrocznik. Od 2008 roku był włączony do Wykazu Czasopism Punktowanych MNiSW, obecnie jest beneficjentem programu Wsparcia Czasopism Naukowych

Koncepcja wydawania cyklicznego periodyku poświęconego rozmaitym aspektom bezpieczeństwa (począwszy od bezpieczeństwa militarnego, poprzez bezpieczeństwo polityczne, ekonomiczne, a na bezpieczeństwie obywateli w miejscu zamieszkania kończąc), wynika z przeświadczenia, że problematykę tę należy uczynić przedmiotem szerokiej debaty, czyli niejako uspołecznić. W naszym kraju panuje bowiem nadal, wyniesione z poprzedniego systemu przeświadczenie, że bezpieczeństwo jest wyłącznie domeną działalności struktur państwa, zwłaszcza zaś formacji i służb umundurowanych. Sytuacja taka, paradoksalnie, wygodna jest zarówno dla państwa, jak i dla obywateli. Służby porządku publicznego nie są bowiem zobligowane do otwarcia na społeczną aktywność, zaś obywatele całość odpowiedzialności za swe bezpieczeństwo scedować mogą na państwo.

Czasopismo jest jedną z pierwszych, na polskim gruncie, inicjatyw ukierunkowaną na odmitologizowanie tytułowych zagadnień. Na jego łamach wypowiada się szerokie grono autorów zarówno z Polski, jak i z zagranicy, od osób posiadających ugruntowaną pozycję naukową po debiutantów. Nie uciekamy od problemów dyskusyjnych i kontrowersyjnych. Podejmujemy zagadnienia ważne dla naszego kraju w chwili obecnej, prezentujemy doświadczenia innych państwa, budujemy prognozy na przyszłość.

W każdym numerze ukazują się opracowania naukowe, recenzje, omówienia i komunikaty. Szczególna opieką Rady i Redaktora Naczelnego otoczony jest dział Debiuty Naukowe. Ukazują się w nim wartościowe publikacje studentów i słuchaczy studiów doktoranckich.

Autorami tekstów są badacze polscy i zagraniczni z różnych ośrodków akademickich. Preferowane są teksty w językach kongresowych. Autorzy proszeni są o zapoznanie się z wytycznymi dla autorów tekstów. Czasopismo korzysta ze wsparcia redaktorów językowych w zakresie korekty tekstów w języku angielskim.

Kolegium redakcyjne pragnie zagwarantować wysoki poziom merytoryczny publikacji. Wszystkie artykuły, po wstępnej weryfikacji formalnej, przechodzą przez etap recenzji. Teksty są wysyłane do współpracujących z redakcją czasopisma recenzentów zewnętrznych. Warunkiem publikacji jest pozytywna ocena recenzentów i zgoda kolegium redakcyjnego na umieszczenie tekstu w kolejnym numerze Rocznika. Czasopismo wprowadziło procedurę mającą wyeliminować praktyki „ghost autorship” i „guest autorship”.

Deklaracja o wersji pierwotnej

Wydawca Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego (ISNN 1896-8848) informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest od 2012 r. wydanie elektroniczne. Do 2011 r. wersją podstawową było wydanie papierowe.

Zapraszamy do publikowania wartościowych artykułów, recenzji, komunikatów naukowych i informacji. Teksty prosimy kierować w wersji elektronicznej na adres redakcji.

Indeksowanie

Jest indeksowane w bazie referencyjnej BazHum. Streszczenia opublikowanych prac są dostępne w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Otwarty dostęp

Czasopismo wydawane jest w otwartym modelu (ang. open access), co oznacza, że dostęp do pełnych tekstów jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych nieodpłatnie, bez konieczności logowania się na stronie. Osoby korzystające z czasopisma mogą pobierać publikacje, kopiować je, drukować i przeszukiwać, a także zamieszczać na swoich stronach odnośniki (linki) do pełnych tekstów publikacji czasopisma. Mogą korzystać także w inny sposób z tekstów, o ile nie przekraczają zasad licencji, na których są one opublikowane.

Autorzy zgłaszający tekst do opublikowania w czasopiśmie nie zrzekają się autorskich praw majątkowych do swoich tekstów. Opublikowane teksty dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

 

ISSN 1896-8848    ISSN (online) 2450-3436